با گسترش كاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و موسسات، ميزان استفاده از شبكه‌های محلی و شبكه‌های راه دور توسط سازمان‌ها به شكل چشم‌گيری افزايش يافته است.

مهم‌ترين فعاليت‌های وب آفرینان در زمينه‌ خدمات شبكه را می‌توان به صورت موارد زير برشمرد:

• طراحی شبكه‌های پيشرفته LAN، WAN و MAN
• اجرا، نصب و راه‌اندازی شبكه‌های پيشرفته
• ارائه‌ راهكارهای امنيت اطلاعات در شبكه‌های كامپيوتری
• ارائه‌ راهكارهای بهره‌گيری از شبكه‌های خصوصی مجازی (VPN)